Национална банка
за промишлени микроорганизми и клетъчни култури
 

доц. д-р Анжела Желева Йорданова

 

Заместник директор

на Институт НБПМКК при ХТМУ

 

Анжела Желева Йорданова е родена на 06.06.1962 г. в гр. София.

През 1985 г. завършва Биологически факултет на СУ "Кл. Охридски", специалност "Молекулярна и функционална биология", специализация "Обща и промишлена микробиология". Дипломната й работа е свързана с проучване върху увреждащата микрофлора по паметници на културата. След редовна аспирантура, през 1990 г. защитава дисертация на тема "Антифитовирусна активност на манихови бази  на тетрахидро-2(1Н)-пиримидинона и сродни съединения".

От 1990 г. е на работа като микробиолог в Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК), отговорник на лаборатория "Плазмидосъдържащи и рекомбинантни микроорганизми". През 1993 г. е избрана за научен сътрудник I степен по вирусология и ръководи лаборатория “Плазмиди и растителни вируси". От 1994 г. е зам. директор (по съвместителство) по научната работа, a от 2000 г. е на щатна длъжност началник отдел "Научно-приложна и научно-информационна дейност". През 2001 г. получава научното звание старши научен сътрудник II степен по растителна защита (вирусология) в сектор “Биохимия, криобиология и лиофилизация” и е назначена за главен секретар на НБПМКК. От 1994 г. e научен секретар на НБПМКК, а от 1995 г. отговорен редактор на научното списание "Journal of Culture Collections".

Д-р Анжела Йорданова създава и организира колекцията от растителни вируси в НБПМКК. Дейността й е свързана с разработването на методи за консервиране на фитопатогенни вируси, както и с консервиране и поддържане на плазмидосъдържащи бактерии. Автор е на редица научни публикации, има участия в конгреси и конференции. Научно-изследователската работа на д-р Йорданова е в областта на: криобиология и лиофилизация на растителни вируси, растителна защита, серологични и биохимични изследвания на растителни вируси, вирусни белтъци и нуклеинови киселини. Участвала е и е била ръководител на договори към фонд “Научни изследвания” на МОН, както и рецензент.

Доц. Йорданова е редактор на българското издание на процедурите на CABRI (Общ достъп до биологични ресурси и информация) за уеднаквяване стандартите за работа на европейските микробни колекции, в съответствие с правилата на Световната федерация на микробните колекции. Съставител или редактор е на четири тома процедури за лабораторна работа в НБПМКК, свързани с поддържане, проверка, качествен контрол и консервиране на микробиологични обекти, правила за предоставяне на външни услуги, контрол на достъпа в сградата и лабораторните помещения, както и на редица други вътрешни нормативни документи.

През 2011 г. е завършила магистратура в УНСС по "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси".

След преминаването на НБПМКК като специализиран институт към ХТМУ, от 2012 г. доц. д-р Йорданова е главен научен секретар. От ноември 2013 г. е заместник директор на Институт НБПМКК.

Доц. Йорданова отговаря за поддържането на Системата за управление в Института на базата на ISO 9001. Автор е на над 300 процедури, работни инструкции и видове оперативни документи. Води курсове за обучение на служителите по предмета на дейност.

Владее английски и руски език.

Омъжена.