Указания за ползване НА
ПУБЛИЧНИТЕ услуги на ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛНА БАНКА ЗА ПРОМИШЛЕНИ МИКРООРГАНИЗМИ И КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ (НБПМКК)

ПРИ ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ (хтму)

 

I. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ.

1. Приемане на депозит на микробиологични образци

2. Предоставяне на микробиологични образци.

3. Доставка на микробиологични образци от чужбина.

4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина.

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци.

6. Информационни справки за микробиологични образци.

II. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

 

НБПМКК се премести на нов адрес: София 1756, Студентски град, бул. "Св. Климент Охридски" № 49, сграда 3 (карта, детайлно).

За допълнителна информация на тел. 02 872 08 65.

e-mail: info@nbimcc.org и nbimcc@nbimcc.org

 

Цени на предоставяните външни услуги от Институт НБПМКК при ХТМУ (в сила от 01.04.2020 г.)

 

 

 

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

 

1. Приемане на депозит на микробиологични образци

Видовете депозит на микробиологични обекти в НБПМКК са: за патентна процедура, депозит за съхранение (в публичната колекция, open deposit) и депозит на отговорно пазене (safe deposit). Виж Харта на клиента.

Институт НБПМКК е Международен депозиториум за микробиологични образци по „Будапещенски договор за международно признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентната процедура“ (БД) към Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Съгласно чл. 7а. от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ) патентноспособни са изобретенията, отнасящи се до продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал. При изобретенията свързани с биологичен материал, той се депозира в Международен депозиториум (чл. 37).

Съгласно чл. 73 (5) от ЗПРПМ не се регистрират като полезни модели биотехнологични изобретения по смисъла на чл. 7а.

Процедура по предоставяне на услугата:

·   Попълнете заявление по образец „Заявление за депозиране на щамове в НБПМКК”.

·   При депозит за съхранение и отговорно пазене, попълнете формуляр за депозит на съответната група микробиологични обекти: микроорганизми (актиномицети, бактерии, дрожди, плесени), плазмидосъдържащи микроорганизми, животински вируси, растителни вируси, животински клетъчни култури.

·   При депозит за съхранение (в публичната колекция) вижте раздела Протокол от Нагоя.

·   При депозит на микроорганизми за патентна процедура по БД, попълнете формуляр за депозит ВР1. За останалите микробиологични групи се попълват същите формуляри като при депозит за съхранение.

·   Заявлението и попълнените формуляри изпратете по e-mail, подайте лично в НБПМКК (стая 1.1) или изпратете по пощата (формулярите за депозит могат да се изпратят по e-mail за предварително съгласуване на депозита, което се извършва в срок от 7 работни дни).

·   В срок от 7 работни дни от подаването на заявлението НБПМКК ще Ви изпрати потвърдително писмо, че ще приеме на депозит предлагания микробиологичен обект, с указания за по-нататъшната процедура. При депозиране на повече от 5 щама отговорът до депозитора се изпраща в срок до 14 работни дни.

·   При депозит на съхранение, депозиторът подписва „Споразумение за депозиране на микробиологичен материал“.

·   При депозит за патентна процедура, депозиторът подписва „Споразумение след изтичане на депозит по БД“.

·   При депозит на отговорно пазене, се сключва договор между ХТМУ и депозитора.

·   Заплащането на услугата е по банков път (за платените форми на депозит).

·   НБПМКК уточнява с депозитора датата на предоставяне на образеца (по e-mail или телефон).

·   Подгответе образците за депозит и ги предоставете в НБПМКК в някой от следните варианти:

1) микроорганизми:

¨ активно растяща култура (предпочитана форма):

- депозит на съхранение и за патентна процедура – 3 петрита с единични колонии;

- депозит на отговорно пазене – 3-5 епруветки полегат агар с плътен растеж.

¨ лиофилизирана култура:

- депозит на съхранение – не по-малко от 15 образци;

- депозит за патентна процедура – не по-малко от 10 образци;

- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.

При депозиране на повече от 10 щама, се приемат само лиофилизирани образци;

¨ замразена култура в криотуби:

- депозит на съхранение и за патентна процедура – не се приема замразена форма;

- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.

2) животински клетъчни култури – замразени в криотуби:

- депозит на съхранение – не по-малко от 6 образци;

- депозит за патентна процедура – не по-малко от 12 образци;

- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.

3) животински вируси – лиофилизирани или замразени в криотуби:

- депозит на съхранение и за патентна процедура – не по-малко от 20 образци;

- депозит на отговорно пазене – не повече от 20 образци.

4) растителни вируси – предоставят се 5 г свеж листен материал с изразени симптоми или пречистен препарат по предварителна договорка.

·   НБПМКК извършва проверка за съответствие на подадения биологичен материал и предоставената за него документация (при депозит на съхранение и за патентна процедура). Желателно е активно растяща култура да се предоставя от лице с микробиологична компетентност (за дискутиране на евентуални проблеми).

·   НБПМКК има право да върне или откаже депозит на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа – неспазване на „Критерии за депозиране на микробиологични обекти в НБПМКК”, непълни документи или техническа невъзможност за поддържане на културата.

·   След успешно консервиране на културата на колекционен депозит, Директорът на НБПМКК издава „Удостоверение за регистрация на микробиологичен образец”, което може да получите лично или по пощата.

·   При депозит за патентна процедура по БД, НБПМКК изпраща консервирана култура на депозитора, който се задължава в 20 дневен срок да потвърди нейната идентичност с оригиналния депозит („Потвърждение за идентичност от депозитора”).

·   Директорът на НБПМКК издава „Удостоверение за депозит по Будапещенски договор” (международен формуляр BP4) и Удостоверение за жизненост по Будапещенски договор (международен формуляр ВР9) на български и/или английски език.

·   При депозит на отговорно пазене, Директорът на НБПМКК издава Разписка за микробиологичния обект.

Процедурата по услугата се извършва в срок до 1 месец от подаване на заявлението, а при депозит за патентна процедура до 3 месеца.

Цена:

·   Депозит за съхранение (колекционен) – безплатно;

·   Депозит за патентна процедура по БД – цени в лева (без ДДС):

- приемане, консервиране и съхранение на микробиологични образци (30 години)

1000

- допълнително издаване на удостоверение за жизненост по правило 10.2 на БД

100

- отпускане на образец по правило 11 на БД

100

- съхранение след 30 годишния период (годишно)

50

·   Депозит на отговорно пазене – цени в лева (без ДДС):

- лиофилно консервиране (до 20 образци от щам)

220

- криогенно консервиране (до 20 образци от щам)

150

- съхранение на щам в лиофилна форма годишно

45

- съхранение на щам в течен азот годишно

65

При желание на депозитора НБПМКК да проверява жизнеността на предоставените за отговорно пазене образци, се заплащат допълнителни разходи.

Срок на действие на услугата:

·   Депозит за съхранение (колекционен):

- щамове, депозирани до 2017 г. включително – без срок;

- щамове, депозирани от 2018 г. – без срок, ако са включени в публикувани научни трудове. Ако не са публикувани до 5 години от датата на депозита, по преценка на НБПМКК могат да бъдат заличени от колекцията.

·   Депозит за патентна процедура – не по-малко от 30 години;

·   Депозит на отговорно пазене – съгласно сключен договор с депозитора, но не повече от 3 години.

Образци на документи:

·   Заявление за депозиране на щамове в НБПМКК

·   Формуляри за депозит на микроорганизми (актиномицети, бактерии, дрожди, плесени), плазмидосъдържащи микроорганизми, животински вируси, растителни вируси, животински клетъчни култури

·   Формуляр за депозит на микроорганизми по Будапещенски договор (ВР1)

·   Споразумение за депозиране на микробиологичен материал

·   Споразумение след изтичане на депозит по БД

·   Удостоверение за регистрация на микробиологичен образец

·   Потвърждение за идентичност от депозитора

·   Удостоверение за депозит по Будапещенски договор

·   Удостоверение за жизненост по Будапещенски договор

·   Разписка за депозиран щам на отговорно пазене

 

 Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Будапещенски договор за международно признаване на депозитите на микроорганизми за целите на патентната процедура, подписан 28.04.1977 г. и допълнен на 26.09.1980 г.;

·   Конвенция за издаване на европейски патенти от 05.10.1973 г.;

·   Закон за патентите и регистрацията на полезните модели;

·   Закон за биологичното разнообразие;

·   Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти;

·   Нотификация 213 от Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) до министерство на външните работи на Република България за предоставяните от НБПМКК услуги по депозит на микробиологични образци;

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·   Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологично разнообразие. Ратифициран от България на 16.06.2016 г., в сила от 09.11.2016 г.;

·   Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза. Регламентът се прилага за генетични ресурси достъпни на или след 12 октомври 2014 г.;

·   The Budapest Treaty: Code of practice for IDAs, WIPO, 2nd edn, 2018;

·   Указания на Европейската организация на микробните колекции (ECCO Core MDA, ECCO, v. 3, 2018);

·   Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

2. Предоставяне на микробиологични образци

Микробиологични образци не се предоставят на физически лица!

Процедура по предоставяне на услугата:

·    Ако знаете номера на търсения щам в НБПМКК, попълнете заявление по образец „Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК”. Контролни и някои често търсени щамове се предоставят с безплатен сертификат и не е необходимо подаване на допълнително заявление за сертификат (виж Каталог на контролни щамове микроорганизми и Списък на щамове, предоставяни със сертификат). Във връзка с достъпа до микробиологични ресурси вижте раздела Протокол от Нагоя.

·    Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.

·   В срок от 3 работни дни от подаването на заявлението НБПМКК ще Ви изпрати уведомително писмо за предоставяне на исканите от Вас щамове, заедно с проформа-фактура и „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци”, в което са посочени задълженията на потребителя. Заплащането по проформа-фактурата е приемане на условията на споразумението. Новите потребители предварително подписват „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци“, което може да се изпрати по e-mail (сканирано) или чрез факс. „Споразумението за предоставяне на микробиологични образци“ е изготвено в съответствие с изискванията на Европейската организация на микробните колекции.

·   НБПМКК има право да откаже отпускане на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа - непълно заявление на потребителя или при невъзможност да изпълни заявката.

·   Извършете заплащането по банков път.

·   Образците ще получите по посочения от Вас начин – в офиса на НБПМКК или чрез куриерска служба.

·   При предоставяне на образците ще получите придружителна документация (каталожна информация за щама, сертификат при контролните щамове, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда, информационен лист за безопасност) и оригинална фактура.

·   Подписва се „Приемно-предавателен протокол”.

Процедурата по услугата се извършва до 7 работни дни след извършване на заплащането.

Цена:

За частично покриване на разходите по отпускане на образците потребителят заплаща за опаковка/услуга (цените са в лева без ДДС):

     1. Микроорганизми

Търговски дружества и частни учебни заведения

80

Администрации в публичния сектор, научни, учебни и други организации
        (100% бюджетно финансиране)

50

Учебни щамове (по публикуван списък)

25

Растяща култура се заплаща допълнително

50

Доставка на лиофилна форма в страната:
       Първа зона (главни градове, в т. ч. София) – 8 лв., а за други дестинации – 20 лв.

     2. Животински клетъчни линии*

Търговски дружества и частни учебни заведения

250

Администрации в публичния сектор, научни, учебни и други организации
        (100% бюджетно финансиране)

180

 *Замразена форма (заедно с необходимото количество течен азот) се предоставя само лично на потребителя, който осигурява подходящ съд (термос) за транспортиране.

Образци на документи:

·   Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК

·   Споразумение за предоставяне на микробиологични образци

·   Приемно-предавателен протокол

 

   Ако желаете и сертификат за предоставен образец, който не е в списъка на контролните и най-търсените щамове, вижте:

  "Издаване на удостоверение за микробиологични образци"

  

Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Закон за биологичното разнообразие;

·   Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика;

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·   Световен център за бази данни за микроорганизми към Световната федерация на микробните колекции (WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms, htpp://wdcm.nig.ac.jp/CCINFO/CCINFO.hml?135);

·   БДС EN ISO 11133:2014 Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди“;

·   Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологично разнообразие. Ратифициран от България на 16.06.2016 г., в сила от 09.11.2016 г.;

·   Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза. Регламентът се прилага за генетични ресурси достъпни на или след 12 октомври 2014 г.;

·   Указания на Европейската организация на микробните колекции (ECCO);

·   Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

3. Доставка на микробиологични образци от чужбина

Микробиологични образци не се предоставят на физически лица!

Процедура по предоставяне на услугата:

·   Ако знаете колекцията и номера на търсения щам в нея, попълнете заявление по образец „Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция”.

·   Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.

·   След получаване на Вашето заявление, НБПМКК ще извърши справка в чужди колекции за търсените щамове и условията на доставка, и в срок до 14 работни дни ще Ви изпрати уведомително писмо за резултатите.

·   След потвърждение от Ваша страна, че приемате условията на доставка, НБПМКК ще Ви изпрати проформа-фактура и „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци, в което са посочени задълженията на потребителя. Заплащането по проформа-фактурата е приемане на условията на споразумението. Новите потребители предварително подписват „Споразумение за предоставяне на микробиологични образци“, което може да се изпрати по e-mail (сканирано) или чрез факс.

·   НБПМКК има право да откаже доставка на микробиологични образци, като уведоми заявителя за причините за отказа.

·   Извършете заплащането по банков път.

·   НБПМКК извършва необходимите действия за доставка на щама от чужбина.

·   След получаването на щама от чуждата колекция, НБПМКК извършва регистриране, намножаване и консервиране на щама. В зависимост от изискванията на чуждата колекция или спецификата на щама, НБПМКК извършва и директен трансфер на микробиологични образци.

·   НБПМКК ще Ви уведоми, когато образецът е готов за предоставяне.

·   Образците ще получите по посочения от Вас начин – в офиса на НБПМКК или чрез куриерска служба.

·   При предоставяне на образците ще получите придружителна документация (каталожна информация за щама, упътване за отваряне на ампули, рецепта/и за хранителна среда) и оригинална фактура.

·   Попълва се „Приемно-предавателен протокол”.

Процедурата по услугата се извършва в срок до 3 месеца след извършване на заплащането.

Цена:

Потребителят заплаща разходите (цените са в лева без ДДС) за:

Закупуване на щам от чужда колекция, опаковка, транспорт
 и митнически такси

по калкулация

Намножаване и консервиране на щам

50

Административна такса за услугата

60

 

Образци на документи:

·   Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция

·   Споразумение за предоставяне на микробиологични образци

·   Приемно-предавателен протокол

 

   Ако желаете и сертификат за предоставения образец, вижте:

  "Издаване на удостоверения за микробиологични образци"

 

Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Закон за биологичното разнообразие;

·   Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика;

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·   Световен център за бази данни за микроорганизми към Световната федерация на микробните колекции (WFCC-MIRCEN World Data Centre for Microorganisms, htpp://wdcm.nig.ac.jp/CCINFO/CCINFO.hml?135);

·   Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина

Процедура по предоставяне на услугата:

·   Попълнете заявление по образец „Заявление за изпращане на щамове за чужбина.

·   Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.

·   След получаване на Вашето заявление, в срок до 5 работни дни НБПМКК ще Ви изпрати уведомително писмо, че поема ангажимент да изпрати щамовете за чужбина на посочения адрес, заедно с проформа-фактура.

·   За чужбина се изпращат само щамове, съхранявани в НБПМКК и в съответствие с Протокола от Нагоя.

·   НБПМКК има право да откаже изпращане на микробиологични образци за чужбина, като уведоми заявителя за причините за отказа.

·   След извършване на заплащането от Ваша страна по банков път, НБПМКК ще Ви уведоми за датата и формата на изпращане на културите.

Процедурата по услугата се извършва до 14 работни дни след извършване на заплащането.

Цена:

Потребителят заплаща разходите по изпращането на щама за чужбина.

Образци на документи:

·   Заявление за изпращане на щамове за чужбина

Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·   Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване, към Конвенцията за биологично разнообразие. Ратифициран от България на 16.06.2016 г., в сила от 09.11.2016 г.;

·   Регламент (ЕС) № 511/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014 г. относно мерките за спазване от ползвателите, произтичащи от Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси и справедливата и равноправна подялба на ползите, произтичащи от тяхното използване в Съюза. Регламентът се прилага за генетични ресурси достъпни на или след 12 октомври 2014 г.;

·   Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци

Процедура по предоставяне на услугата:

·   Попълнете заявление по образец „Заявление за получаване на удостоверение от НБПМКК. Контролни и някои често търсени щамове се предоставят с безплатен сертификат и не е необходимо подаване на допълнително заявление за сертификат (виж Списък на щамове, предоставяни със сертификат).

·   Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.

·   Директорът на НБПМКК издава съответното удостоверение, което можете да получите лично или по пощата.

·   "Сертификат за щам" и "Удостоверение за съответствие на щам" се издават само за щамове, получени от НБПМКК до една година преди заявлението.

·   За колекционни щамове се издава „Удостоверение за съхранение на депозиран щам“, а за щамове, депозирани за патентна процедура или на отговорно пазене, се издават копия на съответните документи (международни формуляри или разписка; виж т. 1). Тези документи са дубликати.

Удостоверенията за депозит и съответствие се издават в срок до 7 работни дни.

При издаване на сертификат, за който са нужни допълнителни изследвания, срокът на издаване е до 2 месеца.

При желание на заявителя документите се издават на английски език.

Цена:

·   Удостоверение за съхранение на депозиран щам (дубликат) – 5 лв. (без ДДС);

·   Удостоверение за съответствие на щам – безплатно;

·   Сертификат за щам (при допълнителни изследвания) – 50 лв. (без ДДС).

Срок на действие на услугата:

·   Удостоверение за съхранение на депозиран щам – без срок;

·   Удостоверение за съответствие на щам – без срок;

·   Сертификат за щам – една година.

Образци на документи:

·   Заявление за получаване на удостоверение от НБПМКК

·   Удостоверение за съхранение на депозиран щам

·   Удостоверение за съответствие на щам

·   Сертификат за щам

 

Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика;

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·   БДС EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране";

·   БДС EN ISO 11133:2014 Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди“;

·  Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

6. Информационни справки за микробиологични обекти

Процедура по предоставяне на услугата:

·   Ако не знаете номера на търсения щам в НБПМКК, попълнете заявление по образец „Заявление за проучване на щамове по характеристика”. Можете да посочите: продуцент на …, приложение за …, латинско име, обозначение на щама, други характеристики. Приемат се и запитвания по e-mail в свободен текст. Не се извършват литературни справки за микробиологични обекти.

·   Подайте заявлението по e-mail (сканирано), чрез факс, лично в НБПМКК (стая 1.1) или го изпратете по пощата.

·   След получаване на Вашето заявление, НБПМКК ще извърши информационна справка за наличието на щам с търсените характеристики в своята или в чужди колекции и в срок до 14 работни дни ще Ви изпрати уведомително писмо за резултата.

·   След уточняване на търсения щам, попълнете формуляр „Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК” или формуляр „Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция” (в горното поле на бланката поставете името на Вашата институция и изходящ номер или отпечатайте заявлението върху Ваша фирмена бланка).

·   Ако търсеният щам е на разположение в колекцията на НБПМКК, ще бъде извършена услугата „Предоставяне на микробиологични образци”.

·   Ако е необходимо изписване на търсените щамове от чужди колекции, ще бъде извършена услугата „Доставка на микробиологични образци от чужбина”.

Цена:

·   Проучване за наличие на щам и за доставка от чужбина – безплатно;

·   Справка за депозирани/предоставени щамове в/от НБПМКК – 20 лв. (без ДДС).

 

Образци на документи:

·   Заявление за проучване на щамове по характеристика

 

Нормативна база по предоставянето на услугата:

·   Правилник за статута и дейността на Институт "Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури" при Химикотехнологичен и металургичен университет;

·  Система за управление на НБПМКК на база ISO 9001:2015.

 

За справки Харта на клиента.

 

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

·   Ако не сте удовлетворени от качеството на предоставените от НБПМКК микробиологични образци, попълнете формуляр „Жалба за предоставен щам от НБПМКК”.

·   Изпратете подписаната жалба по пощата или я донесете в НБПМКК (ст. 1.1).

·   НБПМКК разглежда жалбата в срок от 3 работни дни и осъществява контакт с Вас за изясняване на проблема.

·   НБПМКК извършва необходимите проверки в зависимост от вида на жалбата и спецификата на щама.

·   НБПМКК ще Ви изпрати писмен отговор дали жалбата е основателна или не.

·   Ако жалбата е основателна, ще получите нов образец за сметка на НБПМКК.

 

Жалби, свързани с други услуги, както и сигнали, мнения и предложения можете да изкажете в свободен текст и да внесете в офиса на НБПМКК (ст. 1.1), или да ги изпратите по пощата или на e-mail: info@nbimcc.org .

 

За справки Харта на клиента.

 

© 2008 NBIMCC.

 

Актуализация, март 2020 г.