ДОБРЕ ДОШЛИ

в Българската национална колекция за микроорганизми и клетъчни култури

 

 

Националната банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури (НБПМКК) е  създадена от 01.01.1984 година с ПМС № 56/1983 г. като държавна научна бюджетна организация,  приемник на Българската колекция за типови култури (BTCC), основана през 1950 година. От 1999 г. банката е административна структура, по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието и науката. С ПМС № 223 от 28.07.2011 г. НБПМКК е закрита като юридическо лице и е преобразувана в специализиран институт със същото име в структурата на Химикотехнологичен и металургичен университет.

НБПМКК има мисия да съдейства за осъществяване на държавната политика за закрила на интелектуалната и индустриална собственост в областта на биотехнологиите и за опазване на биологичното разнообразие чрез колекциониране, консервиране и трайно съхранение на жизнеността, таксономичните характеристики и други специфични свойства на микроорганизми, вируси и клетъчни култури.

Визия – НБПМКК представлява уникална структура, необходима за работа на производствени звена и контролни органи, свързани с гарантиране качеството на биотехнологични продукти, с опазването на общественото здраве и околната среда, обслужване на науката и образованието, за осигуряване на държавния, публичния и обществен интерес.

НБПМКК извършва публични услуги по:

1. Приемане на депозит на микробиологични образци - за патентна процедура, на съхранение (колекционен депозит) и на отговорно пазене (сейф депозит);

2. Предоставяне на микробиологични образци;

3. Доставка на микробиологични образци от чужбина;

4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина;

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци;

6. Информационни справки за микробиологични обекти.

Съгласно чл. 37 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели подпомага Патентно ведомство на Република България.

Системата за управление на Институт НБПМКК е сертифицирана съгласно стандарта за качество ISO 9001:2015 на 19.10.2017 г. и ресертифицирана на 22.10.2020 г. Обхват на сертификацията – съхранение, предоставяне, внос и износ на микроорганизми и клетъчни култури.

Сертификат на Системата за управление

НБПМКК е национална колекция за бактерии, актиномицети, дрожди, плесени, плазмидосъдържащи микроорганизми, животински и растителни вируси, животински клетъчни култури. В нея се съхраняват авторски и колекционни щамове от целия свят. НБПМКК чрез междуколекционен обмен осигурява промишлени, колекционни, типови и тест микроорганизми. Тя осъществява внос и износ на карантинни, непатогенни и патогенни микроорганизми от първа и втора рискови групи. Към настоящия момент общият брой на обектите надхвърля 7 400 щама, а много от тях могат да се намерят единствено в НБПМКК. Уникалността на колекцията се изразява в големия брой щамовете от над 900 вида микроорганизми от над 250 рода, които са необходими за здравеопазването, промишлеността и селското стопанство, образованието и науката.

 

 

 

НБПМКК е:

·     Регистрирана под № 135 в Световната федерация на микробните колекции.
(
World Federation of Culture Collections - WFCC)

·     Член на Европейската организация на микробните колекции.
(
European Culture Collections Organization – ECCO)

·     Международен депозиториум за микробиологични образци по "Будапещенски договор за международно признаване на депозити на микроорганизмите за целите на патентните процедури" към Световната организация за интелектуална собственост.
(
World Intellectual Property OrganizationWIPO)

·     Участник в международния проект за създаване на Европейска мрежа от Центрове за биологични ресурси EBRCN. EBRCN e продължение на проекта Общ достъп до биологичните ресурси и информация.
(
Common Access to Biological Resources and InformationCABRI)

 

 

 

  Актуализация: Декември 2018 г.

 

  © 2004 NBIMCC