ФОРМУЛЯРИ

I. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

1. Приемане на депозит на микробиологични образци

●  Заявление за депозиране на щамове в НБПМКК

●  Формуляри при депозит за съхранение и отговорно пазене:

Актиномицети, бактерии, дрожди, плесени

Плазмидосъдържащи микроорганизми

Животински вируси

Растителни вируси

Животински клетъчни култури

  Формуляр за депозит на микроорганизми по Будапещенски договор (ВР1)

●  Удостоверение за регистрация на микробиологичен образец*

●  Потвърждение за идентичност от депозитора

●  Удостоверение за депозит по Будапещенски договор (ВР4)*

●  Удостоверение за жизненост по Будапещенски договор (ВР9)*

●  Разписка за депозиран щам на отговорно пазене*

2. Предоставяне на микробиологични образци

●  Заявление за предоставяне на щамове от НБПМКК

●  Споразумение за предоставяне на микробиологични образци*

●  Приемно-предавателен протокол*

3. Доставка на микробиологични образци от чужбина

●  Заявление за предоставяне на щамове от друга колекция

●  Споразумение за предоставяне на микробиологични образци*

●  Приемно-предавателен протокол*

4. Изпращане на микробиологични образци за чужбина

●  Заявление за изпращане на щамове за чужбина

5. Издаване на удостоверения за микробиологични образци

●  Заявление за получаване на удостоверение от НБПМКК

●  Удостоверение за съхранение на депозиран щам*

●  Удостоверение за съответствие на щам*

●  Сертификат за щам*

6. Информационни справки за микробиологични обекти

●  Заявление за проучване на щамове по характеристика

 II. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

●  Жалба за предоставен щам от НБПМКК

III. ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В НБПМКК

●  Заявление за достъп до информация

 

*Образци на издаваните от НБПМКК документи