ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Международен стандарт БДС EN ISO 11133:2014 „Микробиология на хранителни продукти, фуражи и вода. Подготовка, производство, съхранение и изпитване на качествата на културални среди“. Този стандарт дефинира термините, свързани с осигуряване качеството на хранителните среди и определя изискванията за тяхното приготвяне, с цел микробиологичен анализ на: храни; фуражи за животни; проби от околната среда при приготвяне на храни и фуражи; всички видове води, предназначени за консумация или използвани за приготвяне на храна. Изискванията са приложими за всички категории хранителни среди, приготвяни в лаборатории, извършващи микробиологични анализи.

Тест организъм – микроорганизъм, обикновено използван за тестиране на качествата (продуктивност, селективност) на хранителни среди. Микроорганизмите, необходими за осъществяване на качествен контрол на хранителни среди, се наричат още контролни щамове. Аналогично съществуват контролни щамове и за тестиране на козметични продукти, антибиотици, дезинфектанти, консерванти, стерилност, антимикробна чувствителност, както и изисквани от European Pharmacopoeia и др.

Референтен щам – микроорганизъм, получен директно от референтна микробна колекция, т.е. микробна колекция, която е член на World Federation of Culture Collections (WFCC) или European Culture Collections’Organisation (ECCO), и е дефиниран на родово или видово ниво, включен в каталог и описан съгласно неговите характеристики.

НБПМКК е референтна колекция – член е на WFCC под № 135 от 1986 г. и на ECCO от 1987 г. Предоставените от нея референтни микробиологични образци са на нулев пасаж.

World Data Centre for Microorganisms (WDCM) – световен център за бази данни за микроорганизми към WFCC.

WDCM Reference Strain Catalogue – разработен е за улесняване на достъпа до референтни щамове, определени от работни групи към технически комитет ISO/TC 34/ SC 9 „Хранителни продукти, микробиология“ и работна група по хранителни среди на Международния комитет по микробиология и хигиена на храните. Каталогът на WDCM отговаря на необходимостта от наличие на единна система от идентификатори за препоръчваните щамове за качествен контрол от микробиологични ISO и други стандарти. По този начин, наличните еквивалентни щамове в различни микробни колекции или предлагани от други доставчици са еднакво идентифицирани чрез техния WDCM код. В WDCM Reference Strain Catalogue са включени над 40 колекции, в това число НБПМКК (NBIMCC):

http://refs.wdcm.org/collections.htm

НБПМКК поддържа повечето референтни щамове, включени в WDCM Reference Strain Catalogue.

Сертифицирани щамове – микроорганизми, проверени по културални и фенотипни показатели, характерни за еквивалентните WDCM щамове, препоръчвани от ISO 11133.

Всички предлагани от НБПМКК контролни щамове микроорганизми са сертифицирани. Преминали са качествен контрол за клетъчна и колониална морфология, биохимичен профил с търговски полимикротестове и други идентификационни системи. Предоставят се с безплатен сертификат, в който са включени: история на щама, с проследимост за произход и еквивалентност на WDCM номер (ако има); морфологична характеристика; количество на жизнени микроорганизми, не по-малко от 104 CFU; потвърдена видова идентичност с търговки тестове; неопределеност по отношение на количествени и качествени свойства – концентрация и ниво на вероятност за видова идентичност (Образец на сертификат за щам).

Предлаганите от НБПМКК сертифицирани контролни щамове са публикувани както в Общия каталог, така и в Каталог на контролни щамове микроорганизми, за удобство на потребителите:

 

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ – СПИСЪК

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ БАКТЕРИИ

NBIMCC, КАТАЛОГ НА КОНТРОЛНИ ЩАМОВЕ ДРОЖДИ И ПЛЕСЕНИ