Колекцията в цифри

 

Първият щам е депозиран в НБПМКК на 21.03.1985 г. На следващата графика е представен броят на постъпилите микробиологични обекти по години.

 

 

Към края на 2013 г. в НБПМКК се съхраняват 7426 щама и клетъчни култури, консервирани в 84615 образци (80106 в лиофилна форма и 4509 замразени в течен азот). Най-старата лиофилизирана ампула е от 1947 г.

Депозираните микробиологични обекти във връзка с авторски свидетелства и патентни процедури са 983. НБПМКК е един от 42-та Международни депозиториуми по БД в света и все още единственият на Балканския полуостров.

Най-голям е делът на съхраняваните бактерии, от които над 3/4 са от втора рискова група. Разпределението по микробиологични групи е показано на диаграмата:

 

 

НБПМКК поддържа контролните 47 щама бактерии, дрожди и плесени, необходими за прилагането на микробиологични стандарти и стандартизирани методи при контрол на храни, води, дезинфектанти и др. (ISO, AFNOR, EN, FDA, FIL, NF, SP-VG, XP V, European Pharmacopoeia). Предлагат се и други над 100 типови и референтни култури.

В „Генофонд България“ общо щамовете от български депозитори са 2096, от които 1987 са изолирани от български биотопи, а останалите от Антарктида, Арктика, Йордания, Гвинея и др. Депозираните в резултат на научно-изследователската работа в НБПМКК щамове са 212.

Микробиологичното разнообразие в НБПМКК обхваща:

·     Бактерии (вкл. плазмидосъдържащи) – 5468 щама, принадлежащи към над 400 вида от над 100 рода.

·     Актиномицети – 794 щама, принадлежащи към над 200 вида от 28 рода.

·     Дрожди – 698 щама, принадлежащи към над 170 вида от над 60 рода.

·     Плесени – 480 щама, принадлежащи към над 160 вида от над 70 рода.

·     Растителни вируси – 105 щама, принадлежащи към 21 вида от 10 рода.

·     Животински вируси – 61 щама (43 животински и 18 човешки), принадлежащи към 31 вида от 15 семейства.

·     Животински клетъчни линии – 120, от които 91 животински и 29 човешки. От тях 43 са хибридоми.

На следващата графика е представен общият брой на публичните услуги и на двете най-многобройни от тях – предоставяне на микробиологични образци и издаване на удостоверения, откакто НБПМКК отчита този набор услуги. От 2008 г. броят им значително нараства и тенденцията се запазва. Това е свързано с разширяване на кръга от контролни лаборатории, прилагащи БДС и ISO стандарти.

 

 

Микробиологичните образци от колекцията на НБПМКК се използват предимно като референтни култури (над 80%) при качествен контрол на хранителни среди, консерванти, лекарствени вещества, при верификация и валидиране на микробиологични методи за анализ на храни, води и козметични продукти, с цел акредитация по БДС и ISO стандарти, лабораторен и производствен контрол, при осигуряване на проследимост на микробиологичните изпитвания. Най-често търсените образци в последните две години (над 25 пъти годишно) са щамове Escherichia coli NBIMCC 3702, Pseudomonas aeruginosa NBIMCC 1390, Clostridium perfringens NBIMCC 8615, Candida albicans NBIMCC 74 и Aspergillus niger NBIMCC 3564. Предоставени са и специфични микробиологични образци за нуждите на университети и научни институти за научно-изследователски и учебни цели.

Годишно услугите на НБПМКК се търсят от 60-70 различни потребители. Повечето са постоянни клиенти на НБПМКК. Най-голям е делът и разнообразието на частните фирми и лаборатории в областта на здравеопазването, фармацията, хранително-вкусовата промишленост и козметиката. Много от потребителите са държавни контролни органи. Профилът на потребителите в последните три години е показан на следващата диаграма.

 

 

Съгласно анкета за удовлетвореността на потребителите, проведена през 2013 г., средната оценка за дейността на НБПМКК по предлаганите публични услуги е 5,38.